RU / EN
+7 (496) 416-64-01

Executive Management of the JSC "DMZ"

 

×åêàëèí-ñàéò.jpg


Vladimir Alexandrovich Chekalin

Chief Executive Officer (CEO)

+7 496 416 6401

Áóðèêîâà À.Á.jpg

Anna Borisovna Burikova

Financial and Economical Director

+7 496 416 6401


Alexey Viktorovich Pershin

Acting Technical director

+7 496 416 6523


Òèòîâ-Àðòåì-Èãîðåâè÷.jpg 

Artem Igorevich Titov

Director of Sales and After-Sales Service

+7 496 416 6924
Sergey Valerievich Treshchalin

Production Director

+7 496 416 6211


Ñìèðíîâà-Þ.Â.jpg

Yulia Viktorovna Smirnova 

HR and Transformation Director

+7 496 416 6400
Dmitry Vladimirovich Zhurakov

Director of Operation and Safety of Production Activities

+7 496 416 6614


Íîðêèíà-Î.À.jpg

Olga Alexandrovna Norkina

Director of Production System Development and Quality

+7 496 416 6627

Ìàëûøåâ-Ï.Â.jpg

Pavel Vladimirovich Malyshev

Director of Information Security and Protection

+7 496 416 6036


Dmitry Vladimirovich Karagodin

 Çàéöåâà-Ñâåòëàíà-Âÿ÷åñëàâîâíà.jpg

Svetlana Vyacheslavovna Zaitseva

 Ñìèðíîâ-Þ.Þ.jpg

Yuri Yurievich Smirnov

 Êóëèêîâ-Äìèòðèé-Àíàòîëüåâè÷.jpg

Dmitry Anatolyevich Kulikov

 

Galina Evgenievna Shchelupanova

 Åëêèí-Å.Â.jpg

Elkin Evgeny Vladimirovich