RU / EN
+7 (496) 416-64-01

Executive Management

 

Ìîèñååâ íà ñàéò.jpg

Vladimir Alekseyevich Moiseyev 

General Manager

+7 496 416 6401

                   Ñòàäíèê íà ñàéò.jpg

 

Maxim Petrovich Stadnik

Economic Development Manager

+7 496 416 6420

 Òèòîâ À.È.jpg

Artem Igorevich Titov

Marketing and Sales Manager

+7 496 416 6924

Ìîãó÷¸â äëÿ ñàéòà.jpg

Alexey Sergeyevich Moguchev

Technical Manager ad interim           

+7 496 416 6810

 

Èñìàèëîâ È.Ì.jpg

 

Ismail Magomedovich Ismailov

Production Manager

+7 496 416 6201

Êîíîïàöêàÿ äëÿ ñàéòà ..jpg

Olga Bogdanovna Konopatskaya

Deputy General Manager for Human Resources, Social and Regional Policy

+7 496 416 6424

 

Øåñòèðêî Â.È..jpg

 

 Valeriy Ivanovich Shestirko

Restructuring Manager

+7 496 416 6627

Ëåäçèíñêèé íà ñàéò.jpg

Mikhail Yuryevich Ledzinskiy

Deputy General Manager for Quality Control

+7 496 416 6746       

 

Áàñèåâ.jpg

 

Viktor Vladimirovich Basiyev

Equipment and Materials Procurement Manager

+7 496 416 6684